ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดคุณภาพเสียง (Sound/Noise Level Monitoring)


        เนื่องจากลักษณะการเกิดเสียงดังภายในอาคารสถานประกอบการแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป เช่น เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) , เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent Noise) , เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise)
        บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบริการให้ท่านเลือกหลายรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับแหล่ง
กำเนิดเสียง และวัตถุประสงค์ของท่านดังนี้

• เสียงเฉลี่ย 1-5 นาที (Leq 1-5 min) เหมาะสําหรับการประเมินแหล?งกําเนิดเสียงที่ดังสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการทํางาน หรือต?องการทราบระดับเสียง ในช?วงเวลาสั้นๆ
• เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) เหมาะสําหรับการประเมินแหล?งกําเนิดเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงในช?วงเวลาการทํางาน หรือเสียงดังไม?สม่ําเสมอ
• เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ใช?เพื่อประเมินระดับเสียงในชุมชนตลอดระยะเวลาหนึ่งวัน ตามกฎหมายกระทรวงวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี เสยงรบกวน ี ใช?เพื่อประเมินระดับเสียงจากการประกอบกิจการว?ามีผลกระทบต?อชุมชนหรือไม?
• เสียงสะสม ( Noise Dosimeter) เพื่อประเมินเสียงสะสมที่พนักงานได?รับตลอดระยะเวลาการทํางานโดยเฉพาะพนักงานที่ต?องทํางานหลายพื้นที่ใน ที่ที่มีระดับเสียงดัง
• เสียงรบกวน (Background Noise) เพื่อประเมินระดับการก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชน
• การตรวจวิเคราะห?ความถี่ (Octave Band Analysis) ประเมินความเสี่ยงการสูญเสียการได?ยินและการเลือกอุปกรณ?ที่เหมาะสมในการควบคุมระดับเสียงดังตามหลัก วิศวกรรม