ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า
◘ วิสัยทัศน์

          ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความสำคัญมากขึ้น และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายฯ ประกอบกับสถานประกอบการให้ความสนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO14000 OSHAS / มอก.18000 ดังนั้นบริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงได้ตระหนักและมุ่งพัฒนาการให้การบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และรองรับการจัดทำระบบต่างๆ ของลูกค้า เพื่อความมั่นใจของลูกค้า บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการขอการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

◘ ทีมงานมืออาชีพ          บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมผู้เชียวชาญ และทีมงานคุณภาพ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์และประเมินหน้างาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในจุดที่มีความเสี่ยงสูง

◘ เครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงาน

          ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจวัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมทั้งมีการสอบเทียบมาตรฐานตามกำหนดระยะเวลาทุกเครื่องรองรับตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อความมั่นใจสูงสุด ต่อผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา


◘ ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์          1) ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 เป็น ?ห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0244 ได้รับการรับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ? 2) ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-218 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) ได้รับใบอนุญาตรับรองรายงานการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเลขทะเบียน รสส.๐๐๔-๕๙/๐๖๐๐ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549จากกองตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ฯ