ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water Quality Monitoring)


          คุณภาพของน้ำนั้นได้รับความสำคัญ ทั้งน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน และคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ รวมถึงน้ำที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำ  เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณมลพิษไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

          บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบริการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครอบคลุมทุกประเภทน้ำ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น BOD , COD , TDS , SS , TKN , Oil & Grease  เป็นต้น