ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)


          การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณภายนอกรอบ ๆ โรงงาน หรือในชุมชุนที่มีการร้องเรียนหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงงาน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการฟุ้งกระจายของมลสารพิษที่ระบายออกจากโรงงานว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใด และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียงอย่างไรบ้างโดยประเภทของมลสารที่จะทำการตรวจวัดในบรรยากาศนั้นก็จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตในแต่ละประเภท เช่น TSP , PM10 , PM2.5 , SO2 , NOx as NO2 และ VOCs ตาม TO-15 เป็นต้น