ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดจำนวนฝุ่นขนาดเล็กจำแนกตามขนาด (Particle Count Monitoring : Clean Room)


          ปัจจุบันหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็คโทรนิค, ผลิตยาเป็นต้น มีความต้องการใช้ห้องที่สะอาดมากๆ เพราะกระบวนการผลิตดังกล่าวไม่ต้องการให้มีการปนเปื้อนของฝุ่นเกินมาตรฐาน หรือสถานพยาบาล ก็ต้องกฟารห้องผ่าตัดหรือห้องปลอดเชื้อที่สะอาดเช่นกัน ดังนั้นการตรวจวัดจำนวนฝุ่นขนาดเล็กจำแนกตามขนาด (Particle Count Monitoring) จึงมีความสำคัญในการจัดประเภทความสะอาดของห้องดังกล่าว

          บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบริการตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานรองรับ ISO 14644-1 , FED STD-209E และ GMP