ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

กฎหมาย/มาตรฐาน

◘ มลพิษทางอากาศ


ลำดับที่ กฎหมาย ปี พ.ศ.
1 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ พ.ศ.2528 2528
2 กฏกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2535
3 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2535
4 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 2538
5 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า 2538
6 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษฯ 2540
7 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 2540
8 ประกาศกนอ.ที่46/2541เรื่องการกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 2541
9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544 2544
10 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก 2544
11 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงเหล็กเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 2544
12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลิองเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ.2545 พ.ศ. 2545 2545
13 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบหลอมและต้มทองคำ 2547
14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ(ยกเลิกแล้ว) 2547
15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2547
16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 2547
17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนวีเมนต์ พ.ศ. 2547 2547
18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2547
19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งไร้น้ำมันเตาเป็นเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ.2547 2547
20 ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ 2547
21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2548 2548
22 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณเปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของโรงสีข้าวที่ใช้ หม้อไอน้ํา 2548
23 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควัน จากสถานประกอบกิจการที่ใช้ หม้อไอน้ํา 2548
24 ประกาศกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบการกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่่งกำหนดมลพิษที่ต้องการถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2548
25 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้ หม้อไอน้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2548
26 กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 2548
27 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง 2548
28 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ 2548
29 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของโรงสีข้าวที่ใช้ หม้อไอน้ํา 2548
30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนกาปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 2548
31 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปนซีเมนต์ ที่ใช้ของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการ 2549
32 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียยบ แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่า 2549
33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.๒๕๔๙ 2549
34 ประกาศคณกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน 2549
35 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กาหนดให้โรงงานปูนซี เมนต์ที่ใช้ของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทจะต้องถูก 2549
36 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ําของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 2549
37 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง ของหม้อน้ําโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๙ 2549
38 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 2549
39 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่า 2549
40 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2549
41 ประกาศการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2549 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม(แก้ไขเพิ่มเติม) 2549
42 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 2549
43 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ 2550
44 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2550
45 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2550
46 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 2550 2550
47 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีขาว 2550
48 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ.2550 2550
49 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ท่าเรือบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2550
50 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 2552
51 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2552
52 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ 2552
53 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 2553
54 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่ 2553
55 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้เตาเผามูลฝ่อยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2553
56 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 2553
57 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2553
58 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2553
59 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 2553
60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่ 2553
61 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่น 2553
62 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 2553
63 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2553
64 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ํามันเบนซินจากคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 2553
65 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2553
66 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2553
67 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย กําหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ 2553
68 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๓ 2553
69 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของ 2554
70 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ 2554
71 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงกลั่นปิโตรเลี่ยมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2554
72 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงกลั่นปิโตรเลี่ยมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ(ฉบับที่ 2) 2554
73 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ.๒๕๕๕ 2555
74 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 2555
75 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคํานวณผล ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 2556
76 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒-ไดคลอโรอีเทนและสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงาน 2556
77 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความทืบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ 2556
78 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2556
79 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 2556
80 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้เตามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 2556