ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดคุณภาพเสียง (Sound/Noise Level Monitoring)


        เนื่องจากลักษณะการเกิดเสียงดังภายในอาคารสถานประกอบการแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป เช่น เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) , เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent Noise) , เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise)
        บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบริการให้ท่านเลือกหลายรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับแหล่ง
กำเนิดเสียง และวัตถุประสงค์ของท่านดังนี้

• เสียงเฉลี่ย 1-5 นาที (Leq 1-5 min) เหมาะสําหรับการประเมินแหล่งกําเนิดเสียงที่ดังสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการทํางาน หรือต้องการทราบระดับเสียง ในช่วงเวลาสั้นๆ
• เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) เหมาะสําหรับการประเมินแหล่งกําเนิดเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาการทํางาน หรือเสียงดังไม่สม่ําเสมอ
• เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ใช้เพื่อประเมินระดับเสียงในชุมชนตลอดระยะเวลาหนึ่งวัน ตามกฎหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสียงรบกวน ใช้เพื่อประเมินระดับเสียงจากการประกอบกิจการว่ามีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่
• เสียงสะสม ( Noise Dosimeter) เพื่อประเมินเสียงสะสมที่พนักงานได้รับตลอดระยะเวลาการทํางานโดยเฉพาะพนักงานที่ต้องทํางานหลายพื้นที่ในที่ ที่มีระดับเสียงดัง
• เสียงรบกวน (Background Noise) เพื่อประเมินระดับการก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชน
• การตรวจวิเคราะห์ความถี่ (Octave Band Analysis) ประเมินความเสี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการควบคุมระดับเสียงดังตามหลัก วิศวกรรม