ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)


          ปัจจุบันคนทั่วไปได้ให้ความสนใจเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารมากขึ้น เพราะคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองที่ในแต่ละวันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศเกือบร้อยละ 90 ของเวลาในแต่ละวัน หากอากาศภายในอาคารมีมลพิษปนเปื้อนอยู่เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้หรือมีการระบายอากาศไม่ดี อาจส่งผลผู้ที่อยู่ในอาคารเกิดโรค Sick Building Syndrome : SBS หรือโรคแพ้ตึก ซึ่งเป็นกลุ่มอาการป่วยที่คนทำงานในอาคาร เกิดอาการผิดปกติทางสุขภาพ หรือเกิดผลกระทบต่อความสบายในการทำงาน อาการที่พบ ได้แก่ คัดจมูก น้ำมูกไหล เคืองตา ไอ แน่นหน้าอก อ่อนล้า ปวดศรีษะ อาการป่วยดังกล่าว เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะเฉพาะโรค และมักจะหายเมื่อออกจากอาคาร ซึ่งสาเหตุที่หลากหลาย ทั้งที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในอาคาร และภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีสาเหตุร่วม คือ ปัจจัยบุคคล และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ ภายในอาคาร หากไม่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
          ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการตรวจวัดสามารถนำมาประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อจะได้วางแผนในการควบคุม แก้ไข และปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารดังกล่าว

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ค่าความแม่นยำสูงและมีความสามารถในการตรวจวัดที่ระดับค่าความเข้มข้นต่ำๆ ได้ พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ตามรายการท้ายนี้

• ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
• ฝุ่นขนาดเล็ก (PM 10)
• ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)
• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
• คาร์บอนมอนน็อกไซด์ (CO)
• ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)
• สารระเหยอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total VOCs)
• โอโซน (Ozone)
• แบคทีเรีย (Total Bacteria)
• เชื้อราทั้งหมด (Total Fungi)
• เชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella pneumophila)
• ความเร็วลม (Velocity)
• อัตราการไหล (Flow Rate / Air Change)
• อุณหภูมิ (Temperature)
• ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
• อื่นๆ (Etc)