ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

Link หน่วยงาน

◘ หน่วยงานราชการ

• กระทรวงแรงงาน
     • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     • สำนักงานประกันสังคม
• กระทรวงอุตสาหกรรม
     • กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department of industrial works
     • สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย Safety Technology Bureau
     • สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
     • สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
     • สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
     • สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
     • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
• กระทรวงสาธารณสุข
     • กรมอนามัย
     • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     • กรมควบคุมโรค
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • กรมควบคุมมลพิษ
     • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     • กรมทรัพยากรน้ำ
     • กรมประมง
     • กรมเจ้าท่า
     • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
     • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
     • ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     • สถาบันมาตรวิทยา
• ราชกิจจานุเบกษา

◘ หน่วยงานเอกชน

◘ หน่วยงานต่างประเทศ