ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ การตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ (Stack Monitoring)


          โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม จัดเป็นแหล่งกำเนิดที่มีการระบาย มลพิษหลายชนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จึงเป็นวิธีการที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำเนิด

          บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบริการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดด้วยมาตรฐานสากล (U.S. EPA) ที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น TSP , SO2 , NOx as NO2 , CO และ Opacity เป็นต้น