ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ สั่นสะเทือน


                   ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ได้จำแนกอาคารออกเป็น 3 ประเภท และได้กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนไว้เป็น "ความเร็วอนุภาคสูงสุด" หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที จำแนกตามความถี่ 

                    บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดด้วยเครื่องที่ได้ตามมาตรฐานกำหนด