ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

คอร์สอบรม

◘ คอร์สอบรม


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ทำงาน
การตรวจวัดสารเคมีด้วยวิธีการที่ถูกต้องมีความสำคัญมาก เพราะสารเคมีบางชนิดมีอันตรายสูงแต่เราไม่ได้กลิ่น ในทางกลับกันสารเคมีบางชนิดกลิ่นแรงมากทั้งๆที่ความเข้มข้นในบรรยากาศน้อย
การยศาสตร์ในงานความปลอดภัย
การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม สามารถลดอาการบาดเจ็บจากท่าทางการทำงานได้ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้เราต้องสามารถวิเคราะห์หาอันตรายที่แฝงอยู่ในงานต่างๆได้อย่างรอบด้าน การเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย จะช่วยท่านได้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่าง
แสงสว่างเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การตรวจวัดที่ถูกต้องยอมทำให้เกิดการเฝ้าระวังที่เหมาะสม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดความร้อน
ความร้อนมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน การเฝ้าระวังเรื่องความร้อนจึงจำเป็น ดังนั้นเพื่อให้การเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพการตรวจวัดต้องให้ผลที่แม่นยำ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดเสียง
เสียง เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสื่อสาร แต่ถ้าระดับเสียงดังเกินไป ก็ส่งผลให้เกิดอาการเสื่อมสมถรรภาพทางการได้ยินได้ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ตำแหน่ง และช่วงเวลาในการตรวจวัดมีส่วนสำคัญในการที่จะได้ค่าที
หลักการประเมินและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการประเมินและตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น