ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

กฎหมาย/มาตรฐาน

◘ สั่นสะเทือน


ลำดับที่ กฎหมาย ปี พ.ศ.
1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 2548
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ เหมืองหินเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 2548
3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 2548
4 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 2553