ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES

◘ ฝึกอบรม


                 ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้องค์ประสบความสำเร็จไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่นๆ เลยเพราะการที่บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในส่วนงานของตนเองอย่างสมบูรณ์ยอมส่งผลดีต่อองค์กร การจัดให้พนักงานได้รับ "การอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม" จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญอย่างหนึ่ง

                 บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงพยายามจัดทำหลักสูตรที่คุณภาพ เนื้อหาตรงตามความต้องการของลูกค้า (ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมและปรับลดหัวข้อในการบรรยายได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรมได้) บรรยายโดยวิทยากรที่ประสบการณ์การทำงานตรงกับหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนอย่างสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้บริการจัดอบรมหลักสูตรที่ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐานของเราด้วย

                  ลูกค้าสามารถเลือกดูรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจได้ที่ เมนู "คอส์อบรม"