ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

SERVICES





◘ การให้บริการ ?ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษฯ ประเภทนิติบุคคล?


          ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้โรงงานบางประเภทที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน แต่บางโรงงานอาจยังไม่พร้อมที่จะบุคลากรฯประจำโรงงาน ดังนั้น บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงให้บริการเป็น “ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล ทั้งน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม” ด้วยผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ที่มีความรู้ และประสบการณ์การควบคุมระบบฯ