ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

กฎหมาย/มาตรฐาน

◘ น้ำอุปโภค บริโภค


ลำดับที่ กฎหมาย ปี พ.ศ.
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2524
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) 2534
3 ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญญัติส่งเสรริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 2537
4 ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญญัติส่งเสรริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน 2543
5 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 2544
6 ประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบัยที่3470(พ.ศ.2549)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคเล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภั 2549
7 มอก 257-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค 2549
8 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณภาพของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๔๙ 2549
9 ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล 2549
10 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำปะปาดื่มได้ 2553 2553