ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

สาระความรู้ / บทความ

◘ สาระความรู้ / บทความ


การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร : INDOOR AIR QUALITY [IAQ]
ปัจจุบันคนทั่วไปได้ให้ความสนใจเรื่องคุณภาพอาการภายในอาคารมากขึ้น เพราะคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองที่ในแต่ละวันใช
อันตรายจากการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในหน่วยงานต่างๆมากมาย ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดย่อม ผู้ปฏิบัติงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในสถานที่ทำงานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสภ